onsdag 24 augusti 2016

Ny lag om F-skuldsanering 1 november

kullens fyr i uppklarnade sol


Den 1 november träder den helt nya lagen om F-skuldsanering i kraft. Mycket är likt den vanliga skuldsaneringslagen men det finns några viktiga skillnader:
 
 • Det måste finnas ett betalningsutrymme på minst 2100 kronor per månad. Saknas betalningsutrymme går det givetvis bra att ansöka om vanlig skuldsanering.
 • Betalningstiden är tre år. För vanlig skuldsanering gäller fem år.
 • Inga betalningsfria månader. För vanlig skuldsanering gäller två betalningsfria månader per år, juni och december.
 • Det går inte att skicka in ansökan förrän 1 november då lagen om F-skuldsanering träder i kraft.

Före sommaren höll Konsumentverket och Kronofogden en utbildning om de nya skuldsaneringslagarna. Jag valde att stanna hemma och se webbsändningen i efterhand. Det var en riktig vinstlott eftersom jag kunde pausa när jag ville och på så sätt få med alla viktiga nyheter. Så håll till godo. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om ändringarna i den vanliga skuldsaneringslagen. Här är det mesta du behöver veta om F-skuldsanering. 

Varför en ny lag om F-skuldsanering?
Riksdagspartierna är överens om vikten av att företagare snabbt kommer på fötter igen efter en konkurs eller avveckling som lett till stora skulder. Att år efter år leva som överskuldsatt försämrar hälsa och förvärvsförmåga kraftigt för den enskilde. Inte nog med det. Hela landets ekonomi påverkas negativt när entreprenörer hindras ifrån att arbeta och starta nya livskraftiga företag som kan bidra till fler arbetstillfällen.

Vem kan ansöka?  
Du kan ansöka om F-skuldsanering om du tillhör någon av nedanstående tre grupper.

 1. Om du tidigare har varit företagare och minst 70 procent av ditt totala skuldbelopp härrör från tidigare näringsverksamhet.

 2. Om du är aktiv företagare i ett ekonomiskt stabilt företag men har skulder sedan tidigare. Dessa äldre skulder behöver inte ha anknytning till företagande. Lån och krediter i en aktiv näringsverksamhet kan inte ingå i en skuldsanering. 

 3. Om du är närstående till företagare och minst 70 procent av ditt totala skuldbelopp härrör från näringsverksamhet. Som närstående räknas make, sambo, förälder, barn, make eller sambos barn samt syskon till företagaren.

Med företagare menas ägare, VD eller styrelseledamot. Det är alltid du som privatperson som beviljas skuldsanering, inte företaget. 


Du kan ansöka om F-skusan direkt
Det finns inga krav på att det måste ha gått en viss tid efter en konkurs eller avveckling av ett företag. Det går att ansöka direkt. Det viktiga är att alla skulder är fastställda och inte dyker upp i efterhand. Då kan ansökan vilandeförklaras tills allt kommit in.
 
Villkor för att få F-skuldsanering 

 • Du ska vara så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid, du ska vara kvalificerat insolvent. Exakt hur lång tid det handlar om finns inte närmare beskrivet, men enligt nuvarande skuldsaneringslag handlar det om ungefär 15 år. Vid beräkningen utgår man ifrån nuvarande och kända framtida inkomster. För aktiva företagare, där det är svårt att fastställa en ”normal” inkomst, kommer en schablonmässig inkomst att räknas fram. Tumregeln blir att den nuvarande inkomsten fördubblas. Min gissning är att beräkningen av den kvalificerade insolvensen kommer att orsaka en hel del huvudbry för skuldsaneringsteamen och att det förmodligen kommer att ta något år innan en enhetlig praxis växer fram.

 • Verksamheten ska drivas eller ha drivits seriöst. Några exempel på oseriösa eller ”oförsvarliga” sätt är: lån till närstående i strid med aktiebolagslagen, onödigt stort risktagande, utdelningar och gåvor strax före en konkurs, om så kallade ”målvakter” har förekommit, om det finns misstanke om eller dom på ekonomisk brottslighet eller om företaget har drivits så långt att ägare och styrelse fått ta personligt ansvar för företagets skulder. Skattebetalningarna får inte vara misskötta och bokföringen måste vara i ordning, men mindre skatteskulder och mindre brister i bokföringen ska inte vara hindrande.

 • Du får inte ha pågående näringsförbud.

 • Du måste kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad. För 2016 rör det sig om cirka 6300 kronor i kvartalet eller 2100 kronor i månaden och det är inte förhandlingsbart.

 • Det måste sammanvägt vara skäligt att du beviljas skuldsanering. Här tittar man på vad du har gjort för att komma tillrätta med skulderna och vad en F-skuldsanering skulle betyda för dina möjligheter att arbeta och få inkomster i framtiden.
  Allt som allt görs alltså sammanvägd bedömning.

 
Så ansöker du
Du måste lämna detaljerade uppgifter om inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, precis på samma sätt som i nuvarande skuldsaneringsansökan. Uppgifterna ska styrkas med skriftliga handlingar. Vid en tidigare konkurs ska du bifoga förvaltarberättelse och slutredovisning. Vid aktivt företag ska du bifoga senaste årsbokslut. Ansökan skickas till Kronofogdens skuldsaneringsteam, antingen via blankett eller via en ny e-tjänst som lanseras under hösten.

När F-skuldsanering inleds
Den treåriga skuldsaneringstiden börjar räknas redan när F-skuldsanering inleds. Då bestämmer Kronofogden hur mycket du ska betala. Summan är preliminär och kan ändras tills skuldsanering beviljas.

När du får beslut om F-skuldsanering
I beslutet står hur mycket du ska betala i skuldsaneringen, alltså vilket betalningsutrymme du anses ha. Beräkningen utgår från Kronofogdens regler om löneutmätning men tack vare ett tillägg av en buffert på minst 500 kronor i månaden kan du räkna med att få behålla lite mer pengar än vid löneutmätning. Däremot får du inte förbehålla dig pengar för avsättning till tjänstepension under skuldsaneringstiden.
 
Betalningstiden är alltid tre år. Du betalar in till Kronofogden en gång per kvartal och fordringsägarna får sedan pengarna årsvis. Kronofogden kontrollerar inbetalningarna och meddelar om någon betalning fattas.
 
Omprövning
Precis som vid vanlig skuldsanering kan du eller fordringsägarna begära omprövning om det sker någon större förändring av exempelvis inkomsten. Vid vanlig skuldsanering krävs dock att förändringen är oförutsedd, vid F-skuldsanering räcker det att det handlar om en förändring. Du kan däremot inte få en ändring som innebär att du betalar mindre än cirka 6300 kronor i kvartalet. (Det finns dock en ventil vid exceptionella fall - exempelvis om du har betalat i två år och inkomsten minskar genom en olycka.)

Upphävande
Skulle du få så liten inkomst att du inte klarar din F-skuldsanering kan du bli tvungen att begära att den upphävs. Sedan kan du ansöka om vanlig skuldsanering. Troligen får du då tillgodoräkna dig den tid du har betalat i en F-skuldsanering. (Kronofogden är ännu inte helt klara med hur de ska tolka lagens förarbeten.)

Om du får avslag
Du får alltid ett skriftligt beslut med en utförlig redogörelse för skälen till beslutet och du har givetvis möjlighet att överklaga beslutet. Men du har också möjlighet att ansöka om vanlig skuldsanering. Även om du inte uppfyller kraven för F-skuldsanering kan du kanske komma ifråga för vanlig skuldsanering.

Inga övergångsbestämmelser
Eftersom lagen är helt ny finns inga övergångsbestämmelser. Det går heller inte att skicka in ansökan förrän 1 november.

Här får du hjälp
I alla landets kommuner finns budget- och skuldrådgivare som erbjuder professionell och kostnadsfri rådgivning och hjälp med ansökan. Kontaktuppgifter finns på Hallå Konsuments hemsida. Du kan även vända dig direkt till Kronofogdens skuldsaneringsteam på 0771-73 73 00.

Tipsa alla du känner!
Jag kan inte nog poängtera vikten av att överskuldsatta får hjälp att komma ur sin situation. Det är fortfarande alldeles för många som inte känner till skuldsaneringslagen. Och det är alldeles för många som har sökt och fått avslag för flera år sedan och inte ansöker igen eftersom de tror att loppet är kört och inte orkar med ännu ett bakslag. Så vi behöver hjälpas åt att sprida information om de nya skuldsaneringslagarna.

Välkommen att höra av dig!
Bor du i Höganäs kommun är du förstås varmt välkommen att höra av dig till mig. Du kan räkna med att få en besökstid inom en vecka.


/Bodil Hallin
budget- och skuldrådgivare i Höganäs
042-33 72 32 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar